د ادم خان لېوال ويبځاى
ستړي مه شئ
زما ويبځاى ته ښه راغلئ
زه يو پروګرامر يم او په لېوال شرکت کې کار کوم